Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, které provádí společnost VinoDoc s.r.o. v souladu s GDPR

 1. Úvod:

  Tento dokument, který obsahuje informace o účelu a prostředcích zpracování poskytnutých osobních údajů, se vydává v souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 GDPR1 a řeší situaci, kdy jsou osobní údaje získány přímo od subjektu údajů, a to osobním jednáním nebo elektronicky provedenou registrací fyzické osoby pro účel akceptace nabídky produktu, služby nebo akce, které společnost OKsystem a.s. v rámci svých obchodních aktivit a služeb realizuje prostřednictvím svých webových stránek.

 2. Obsah informační povinnosti podle čl. 13 GDPR:

  Správcem osobních údajů je společnost VinoDoc s.r.o. se sídlem Na Pankráci 125 140 00 Praha 4, IČ: 01991426 (dále také Správce);

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů;

  Účel a právní základ zpracování osobních údajů:

  1. Účelem zpracování je identifikace odběratele/klienta, který se registruje jako fyzická osoba/zástupce právnické osoby pro účel objednávky zboží a služeb společnosti VinoDoc s.r.o., odběr novinek společnosti VinoDoc s.r.o. včetně odběru Newsletteru, a účastní se diskuse v blogu společnosti VinoDoc s.r.o.

   Pokud se při registraci odběratel/klient rozhodne pro využití svého elektronického kontaktu pro účely nabídky obchodních služeb a novinek, bude tento elektronický kontakt společností VinoDoc s.r.o. využíván až do té doby, dokud odběratel/klient prostřednictvím adresy info@vinodoc.cz nesdělí, že zasílání novinek již nepožaduje.

  2. Právním základem (účelem) pro zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:

   1. zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
   2. zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); tento právní titul vychází zejména z občanského zákoníku a dalších právních předpisů upravujících povinnosti Správce pro uzavírání smluvních vztahů včetně vedení účetních dokladů podle zákona o účetnictví a souvisejících právních předpisů;
   3. zpracování nezbytné pro účely realizace oprávněných zájmů Správce v oblasti marketingu a jeho záměrem je poskytovat kvalitní služby a nabízet novinky v oblasti svého podnikání; Správce v této souvislosti vyhodnotil dopad zpracování nezbytných kontaktních údajů zákazníka jako způsob, který minimalizuje možná rizika zásahu do soukromí fyzické osoby; (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); zpracování je nezbytné také v ostatních případech tzv. oprávněného zájmu Správce, např. zajištění bezpečnosti a ochrany majetku Správce, prošetření potenciálních incidentů nebo porušení povinností vyplývajících z právních předpisů a/nebo interních předpisů, právě v těchto případech může Správce při dodržení všech zásad zákonnosti zpracování zpracovávat osobní údaje subjektu údajů;
   4. v některých případech zpracování osobních údajů, například v případě cookies nebo marketingu vůči osobě, která není zákazníkem Správce, musí Správce výslovně požádat o souhlas nebo o zajištění souhlasu s určitými způsoby použití osobních údajů. Pokud Správce požádá o souhlas, má subjekt údajů možnost bez omezení služby nebo produktu souhlas odmítnout a pokud souhlas poskytne, tak má subjekt údajů právo takový souhlas kdykoliv odvolat.

  Příjemce: Příjemcem je subjekt (fyzická nebo právnická osoba) kterému jsou osobní údaje zákazníka poskytnuty. Může to být subjekt provozující platební systémy nebo subjekt doručující objednanou zásilku. Kromě toho jsou osobní údaje zákazníka zpracovávány prostřednictvím služby Ecomail společnosti ECOMAIL.CZ,s.r.o, která je v postavení zpracovatele a v rámci smluvních podmínek uzavřela se Správcem zpracovatelskou smlouvu. Služba Ecomail je elektronický nástroj k vytvoření, vedení, odesílání a správy marketingové kampaně Správce – společnosti VinoDoc s.r.o.

  Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány, vyplývá z právních předpisů upravujících povinnosti Správce při realizaci obchodní činnosti včetně vedení účetních dokladů podle zákona o účetnictví a souvisejících právních předpisů; dále se doba zpracování osobních údajů řídí zájmem zákazníka o nabízené produkty a služby Správce. Pokud se zákazník rozhodne, že již dále nemá zájem o tyto služby, může jejich nabízení odmítnout v souladu s čl. 21 GDPR, který upravuje právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Za podmínek stanovených v čl. 15 a násl. GDPR má subjekt údajů právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, případně uplatnit právo na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, a dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů; všechna tato práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické adresy: info@vinodoc.cz.

  Pokud se zákazník domnívá, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno GDPR, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Pro účely sjednání a realizace smluvních podmínek je nezbytné, aby zákazník v případě svého zájmu osobní údaje poskytl, jinak nebude možné mu nabídku zrealizovat, jde o povinnost osobní údaje poskytnout.

  V případě využívání dalších služeb je poskytnutí kontaktních osobních údajů zákazníka sice dobrovolné, nicméně jde o nezbytný krok pro splnění očekávání v souvislosti s nabídkou informací a služeb, o které zákazník projevil zájem.

  V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Pokud jde o profilování, toto je ze strany Správce prováděno prostřednictvím cookies jen jako možná preference pro zasílání nabídky zboží a služeb podle dřívějšího zájmu nebo výběru zákazníka bez jakýchkoliv negativních důsledků pro zákazníka. Zákazník má kdykoliv právo vznést námitku vůči profilování v souladu s čl. 212 GDPR. V případě nasazení cookies se podmínky zpracování údajů řídí § 89/3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

  Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny.


1 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 - Informace a přístup k osobním údajům
2 Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.